Aktsomhetsvurdering

Aktsomhetsvurdering

Forankre ansvarlighet

Arbeidet med åpenhetsloven er forankret i styret og ledelsen til Jærentreprenør AS. Vi har laget en rutine for arbeidet som skal bidra til at vår virksomhet og vårt samarbeid med leverandører fremmer åpenhetslovens formål. Det innebærer respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Allmennheten skal gis tilgang til informasjon om hvordan vi håndterer arbeidet med åpenhetsloven.

Påvirkning i bransjen

Jærentreprenør AS ønsker å motarbeide omdømmeproblemer, undergraving av bransjen og sosial dumping.

Stans, forebygg eller reduser negativ påvirkning/skade

Det er tatt i bruk EBA sin veileder for valg av seriøse bedrifter. Mal for tilbudsforespørsel og mal for avklaringsmøte er oppdatert. Det er også lagt til spesielle kontraktsbestemmelser i kontakter med underentreprenører. Flere ansatte har deltatt i EBA sitt seminar i forbindelse med åpenhetsloven. Det har blitt vedtatt å bruke Startbank ved valg av nye leverandører. Dette for å stanse bruk av underentreprenører som ikke ivaretar forhold i åpenhetsloven. Liste over våre største leverandører som viser hvem som er innenfor bestemmelser i Åpenhetsloven, er opprettet.

Overvåk gjennomføring og resultater

Gjennom aktiv bruk av nye maler for tilbudsforespørsel, avklaringsmøte og spesielle kontraktsbestemmelser, følger vi med på våre leverandører. I samarbeid med EBA og andre medlemsbedrifter vil vi samarbeide om dette arbeidet. Vi har i seminar hørt hva noen av våre underentreprenører gjør, og hva en av våre konkurrenter gjør, i dette arbeidet. Vi vil støtte oss til arbeidet EBA og andre medlemsbedrifter gjør fremover.

Informasjon

Åpenhetsloven gir enhver rett til å be virksomhetene om informasjon om hvordan de håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Ønsker du informasjon om vårt arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, kan følgende e-post benyttes: apenhetsloven@jerentreprenor.no